Vad är egentligen litteratur?

Det går att definiera vad litteratur är på olika sätt, men kortfattat handlar det om texter. Att något är en text behöver inte innebära att det är nedskrivet, utan även texter som förts vidare genom muntlig tradition kan räknas till litteraturen. Däremot måste texterna uppfylla vissa estetiska krav. Inte all text är litteratur, det finns massor av texter som inte är det.

Var kommer ordet litteratur ifrån?

På Wikipedia går det att läsa att ordet litteratur kommer från latin. På latin finns ett ord som heter litteratura, och det har tre olika betydelser. Det kan vara någonting skrivet. Det kan också vara filologi, som är textanalys och språkforskning. Den tredje betydelsen är vetenskap eller lärdom. Litteratura är i sin tur ett ord som kommer från ordet för bokstav, littera. Att litteratur är ett ord med denna bakgrund är inte särskilt märkligt med tanke på vilka betydelser litteratura hade och vad vi idag menar med litteratur.

Hur synen på litteratur förändrats

Att litteratur måste uppfylla vissa estetiska krav innebär att synen på vad som är litteratur ändrats genom tiderna. Tolkningen kan också vara olika beroende på sammanhang. De flesta skulle tänka att ett helt vanligt kvitto självklart inte är litteratur, men vad händer om någon tar ett kvitto och trycker det i en bok bland moderna dikter? Är det då fortfarande bara ett kvitto, eller har det övergått till att bli en del av ett litterärt verk? Har det till och med blivit litteratur, kanske poesi?

Det var först under romantiken som den här idén att litteratur måste ha vissa estetiska kvaliteter blev vanlig och något som fick genomslag. Det gjorde att en avgränsning skedde och att bara skönlitteratur räknades som litteratur på den tiden. På senare år har det luckrats upp och fler olika texter räknas som litteratur. De olika gränserna mellan genrer har också allt oftare blivit överskridna. Genrer som är blandningar mellan de som funnits tidigare har uppstått. Även till exempel journalistik, biografier och talekonst kan idag räknas som litteratur och studeras inom litteraturvetenskapen, vilket tidigare inte varit fallet.

Vad är litteraturvetenskap?

Litteraturvetenskap är det ämne som intresserar sig för litteraturen, och det går att studera bland annat på högskolor och universitet. I studierna tittar man bland annat på hur litterära texter kommit till, hur de utformats, hur läsare tagit emot dem, vilket sammanhang de funnits i, hur de spritts och liknande. Att titta på vad litteraturvetenskapen räknar in i litteraturen kan ge ledtrådar till vad som räknas som litteratur idag, eftersom det som studeras där är det som den akademiska miljön klassar som litteratur. Även andra tolkningar av och avgränsningar av vad litteratur är kan finnas parallellt med den akademiska och vara minst lika mycket värda att ta på allvar och lyssna på.

Rekommenderade artiklar