Den äldsta litteraturen

Den allra äldsta litteratur vi känner till är berättelser som förts vidare genom muntlig tradition. En hel del tyder på att litteraturen är lika gammal som vår förmåga att kommunicera, men det är svårt att hitta historiska belägg för det, det finns ju inga fysiska fynd som kan visa att något förts vidare i muntlig tradition. Skriftspråken uppstod omkring 2000 år fvt och då började också den förändring som handlade om att den muntliga traditionen med tiden till stor del ersattes av den skriftliga. De äldsta skrifter som är bevarade idag är väldigt svåra att datera, men bibliotek från forna tider som är kända och som det finns gott belägg för att de existerat är bland annat biblioteket i Alexandria och Ashurbanipals bibliotek i Nineve.

De äldsta texterna

När skriftspråk uppstod var ett av de första material som användes lertavlor. Ett exempel på detta är Gilgamesheposet som finns bevarat i den här formen. Senare blev bokrullar vanligare, rullar som oftast gjordes av papyrus. Bland de äldsta bokrullarna finns olika delar av bibeltexter där vissa är bevarade än idag. Texter från det vi nu kallar för Gamla testamentet eller den hebreiska Bibeln hade under lång tid förts vidare genom muntlig tradition. Att det var möjligt att komma ihåg texterna berodde bland annat på att deras form var skapad på ett sätt så att rim och rytm fungerade så att det blev lättare att minnas. När texterna sedan överfördes till bokrullar skedde det på flera håll parallellt, och det har på det sättet gått att få tillgång till flera olika versioner av samma text. De skiljer sig åt mindre än väntat, vilket visar att teknikerna för muntlig tradering var väl utvecklad.

Försvann den muntliga traditionen?

Även om skriftspråk uppfanns och började användas var det bara i undantagsfall det var möjligt, och för en liten grupp i samhället. Det var få som lärde sig skriftspråken och få kunde läsa. Dessutom var det väldigt dyrt både med papyrus och pergament, så det dröjde lång tid innan läsande och skriftspråk blev något för människor i allmänhet. Till en början var det en mycket liten del av den allra rikaste klassen som hade tillgång till skrift, medan andra kunde ha tillgång till litteratur i samma form som förut – genom muntlig tradering.

Rekommenderade artiklar